About

Hi~
Welcom to our “ổ”!
Trang web này cũng là một “công sức lao động” vì “tham dọng không đáy của chúng tôi”.Và chúng tôi là girl chính hiệu.
*Hàn Vũ Băng Hy ( Eira )
*Từ An Nhiên ( Kirine )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s