Welcom to our “ổ”

Trang web này cũng là một “công sức lao động” vì “tham dọng không đáy của chúng tôi”.Và chúng tôi đều là girl chính hiệu .

*Hàn Vũ Băng Hy ( Eira)

*Từ An Nhiên (Kirine)

Advertisements